باطری ماشین
حساب کاربری من

فهرست ذیل، قیمت باتری راکت در آمپرهای مختلف می باشد. این قیمت ها با دریافت باتری فرسوده خودرو محاسبه شده است.

قیمت باتری ماشین راکت

آمپر قیمت باتری (برحسب تومان)
۳۵ ۰۰۰,۰۰۰
۴۵ ۰۰۰,۰۰۰
۵۵ ۰۰۰,۰۰۰
۶۰ ۰۰۰,۰۰۰
۶۶ ۰۰۰,۰۰۰
۷۰ ۰۰۰,۰۰۰
۷۴ ۴۴۰,۰۰۰
۸۸ ۰۰۰,۰۰۰
۹۰ ۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰ ۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰ ۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰ ۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
Call Now Buttonجهت تماس با ما کلیک نمایید.