خط ویژه

02177036618

خط ویژه

02177036618

باتری خودرو اورستارت

فهرست زیر آخرین نرخ قیمت باطری اورستارت در آمپرهای مختلف در بازار می باشد. قیمت های اعلام شده با دریافت باتری فرسوده حساب شده است.

قیمت باتری ماشین اورستارت

آمپر قیمت باتری (برحسب تومان)
۳۵ ۰۰۰,۰۰۰
۴۵ ۰۰۰,۰۰۰
۵۵ ۰۰۰,۰۰۰
۶۰ ۰۰۰,۰۰۰
۶۲ ۰۰۰,۰۰۰
۶۶ ۰۰۰,۰۰۰
۷۰ ۰۰۰,۰۰۰
۷۴ ۰۰۰,۰۰۰
۸۸ ۰۰۰,۰۰۰
۹۰ ۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰ ۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰ ۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰ ۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰ ۰۰۰,۰۰۰