خط ویژه

02177036618

خط ویژه

02177036618

باتری سوپر دیاموند

فهرست زیر، آخرین قیمت باطری سوپر دیاموند در آمپرهای گوناگون در بازار می باشد. نرخ های اعلام شده با دریافت باتری فرسوده محاسبه شده است.

قیمت باتری سوپر دیاموند

آمپر قیمت باتری (برحسب تومان)
۳۵ ۰۰۰,۰۰۰
۴۵ ۰۰۰,۰۰۰
۵۵ ۰۰۰,۰۰۰
۶۰ ۰۰۰,۰۰۰
۶۶ ۰۰۰,۰۰۰
۷۰ ۰۰۰,۰۰۰
۷۴ ۰۰۰,۰۰۰
۸۸ ۰۰۰,۰۰۰
۹۰ ۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰ ۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰ ۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰ ۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰ ۰۰۰,۰۰۰